Szent István Keresztjének Őrei alapokmány

Neve:

SZENT ISTVÁN KERESZTJÉNEK ŐREI

 • Rövidítve: „SZIKŐ”
 • Státusa: Testület a „CIC” 115 § értelmében
 • Alapító tagjai: Plébános Ferencz Antal
 • Világi tagok:

-         Borsos László
-         Csiki Csaba
-         Köllő Gábor
-         Márton László-Szilárd

 •  A SZIKŐ

Személyek együttese, akik nem egyenlő joggal együttműködő tagok, akik tevékenységüket a döntéshozatalban az érvényes egyházi jog és szabályzat szerint hozzák meg.

Az egyháztanács keretén belül működőik.

A SZIKŐ székhelye

A Gyergyócsomafalv-i Plébánia:

537050 Ciumani,

Tel. +40/266-351029.

Mobil: 0744-523023

E-mail:

A SZIKŐ Alapításnak éve

2000. november 12.-én

 • magyarságunk 1000. éve
 • kereszténységünk 2000. éve tiszteletére

A SZIKŐ fővédnökei

 •  A SZENT ISTVÁN LOVAGREND
 • Községünkből származott papok egyike

Célja

A Lovagrend adománya: a Szent István Keresztjéről

- Gondoskodni

- Istentiszteletek alatti őrzése.

- Isten dicsőségének előmozdítása a tagjai életén keresztül.

Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek valamint a 8 boldogság szellemének megélése, a Szent István Lovagrend adományozó levelének utolsó bekezdése:

„Isten útján járunk, ha megszüljük, és keresztény magyarnak felneveljük a gyermekeinket, az Úr velünk van, a Szűzanya a királynőnk, s semmiféle földi erő nem lesz úrrá rajtunk. Nézzünk a keresztre és értsük meg, ha őseink nyomába járva mi is mindent megteszünk, ami a dolgunk, ha nem csüggedünk el, ha nem a pénz, hanem a Hit vezérel, akkor minket nem lehet elveszejteni. Nekünk az a különösségünk a népek között, hogy más nem tud elpusztítani bennünket. Csak mi tudjuk magunkat, azzal, hogy egyszerűen elfogyunk.”

- és a Szent István Lovagrend Alapokmánya 11§ d pontja értelmében

- Az előéleti és életviteli, magatartási feltételek megítélésénél a következők a mérvadók: Köztörvényes szempontból a teljes fedhetetlenség. Különös esetben mérlegelhető a teljes megtérés, bűnbánat és az azóta másokért végzett áldozatos, vezeklő életvitel. A keresztény életvitel a SZERETET PARANCSA, a HEGYI BESZÉD BOLDOGSÁGAI és a TIZ PARANCSOLAT követelményei szerint. A SZIKŐ – t tagja mindent megtesz, hogy állapotbeli kötelezettségeinek eleget tegyen. Rendezett magánélet, ha házas egyházilag is rendezett, szeretetteljes házasság, egyébként is az egyházi előírásoknak megfelelő rendezett életvitel. Az Igazságért kiállás, az áldozatvállalás, mindenféle ateizmus és a hitbeli tévelygések mindennapi elutasítása. Így kizáró ok a büntetettség, kivéve, ha az a Hit vállalása, védelme illetve azt is magába foglaló politikai okok miatt szenvedtetett el, amikor is a büntetés különös érdem. Kizáró ok a felebarát ellene tudatos vétség, az önző életvitel. Kizáró ok a kereszténységet elutasító vagy azt valamilyen formában üldöző szervezetekben a korábbi és jelenlegi, tudatosan vállalt tagság, aminek megítélésénél is a megtérést és a tartós áldozatos keresztény életet mérlegelni kell.

A Szent István Lovagrend szimpatizánsa szellemében élni

Az Erdélyben valamikor létező Lovagi hagyományok felelevenítése ld. Gyerőmonostor

Tagjai

 1. Természetes személyek, akiket az egyháztanács javasol saját soraiból, vagy rajta kívülálló személyekből.
 2. Ünnepélyes ígéret után lesz tagja a testületnek.
 3. A következő ígéret ünnepélyes elmondása után:

Én __________________________-ünnepélyesen ígérem a mindenható Istennek, hogy mint a Szent István Keresztje Őre, életemmel és munkámmal egyházunk javát akarom előmozdítani, lelki és anyagi érdekeit legjobb lelkiismeretem szerint szolgálni, Életem példájával imámmal a hitet körünkben megerősítem. Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, templomunk védőszentjének ‚Szent, Péter és Pál apostoloknak partfogását, a hívek áldozatos támogatását és Isten áldását.
Isten engem úgy segélyen

 1. Mind a tanács soraiból mind a kívülálló személyeknek vállalni kell a SZIKŐ-t céljainak megfelelő életvitelt és az abban foglaltakat, ld. 5 §:

-         fedhetetlen előélet

-         gyakorló keresztény életvitel

-         tisztességes, etikus magatartás

-         nagykorúság

-         jelölés illetve kérés elfogadása

-         nincs nembeli megkülönböztetés

 1. A SZIKŐ-t tagjainak száma minimum 3, de nem több mint 12+ 4/alapítótagok/ személy.
 2. Fokozati különbség nincs.
 3. A tagságot el lehet veszíteni, és le lehet arról mondani.
 4. Mandátuma 3 év, azaz újabb 3 év, ha a tanács marad annak az újraválasztásával fel, kell, hogy újítsa a SZIKŐ -t tagságot is, a leköszönő Testületi tagok maradnak tiszteletbeli minőségükkel
 5. Tiszteletbeli tag és rendes tagok száma nem haladhatja meg a 12 személy
 6. Amennyiben a Tiszteletbeli tagság ideje alatt gondnokká választják, a gondnokság elfogadásával eleve lemond a SZIKŐ -t béli tagságáról

Kormányzása és szervezete

 1. Irányítója: a mindenkori plébános 119§ előírásait figyelembe vélve
 2. Hiányában a testület „Öregje”.
 3. Tagdíj értelemszerűen nincs.
 4. Anyagi hátterét az egyháztanács biztosítja, a tanács megszabta keretek között.
 5. Évente két rendes ülést köteles tartani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni, azt a tanács jegyzőkönyvei közzé kell iktatni

Ruházata:

 • Reverenda és a palást, Paláston a stóla az Ezüstkereszt talapzatán levő jelvény hímezett másolatával
 • Székelyharisnya tartozékaival,
 • Vagy egyszerű ruházat: ezen a palást, szív oldalán ugyanaz a jelvény, mint a plébános stóláján.
 • A palást fehér alapon zöld szegély, bélése nélkül.

Ünnepek

 

 1. A SZIKÖ különös tisztelettel veszi körül a Szent Kereszt első Őrének a Boldogságos Szűzanyának ünnepeit.
 2. A magyar szentek ünnepeit.
 3. Különösképpen az Erdélyi származású szentek és boldogok, Isten szolgái ünnepeit, halála napját

Záró rendelkezések:

 

 1. Megszűnése: Mindenkori főpásztor döntése alapján.
 2. Tevékenységének ideiglenes felfüggesztésére a helyi plébános.

SZIKÖ -t Szent István Lovagrendjével semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Gyergyócsomafalva

Ferencz Antal -plébános

Szükség van segítségre? Beszéljen velünk