Hotărâri - 2018

HCL 72/2018 – HCL 72/2018- privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani începând cu 1 ianuarie 2019
Anexă la HCL nr. 72/2018 – Anexă la HCL nr. 72/2018
HCL 71/2018 – HCL 71/2018- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018
HCL 70/2018 – HCL 70/2018- privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019
Anexă la HCL nr. 70/2018 – Anexă la HCL nr. 70/2018
HCL 69/2018 – HCL 69/2018- privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2019
Anexă la HCL nr. 69/2018 – Anexă la HCL nr. 69/2018
HCL 68/2018 – HCL 68/2018- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2017 referitor la stabilirea zonelor și delimitarea acestora în intravilanul comunei Ciumani în vederea impozitării
Anexă la HCL nr. 68/2018 – Anexă la HCL nr. 68/2018
HCL 67/2018 – HCL 67/2018- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018
HCL 66/2018 – HCL 66/2018- privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din afara fondului forestier al comunei Ciumani, de pe cariera Kicsilok
HCL 65/2018 – HCL 65/2018- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Ciumani, județul Harghita“
HCL 64/2018 – HCL 64/2018- privind aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat pentru proiectul ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“
HCL 63/2018 – HCL 63/2018- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“
HCL 62/2018 – HCL 62/2018- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 39/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” care se va depune pentru obținerea unei finanțări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10.1 ”Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” – apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar
HCL 61/2018 – HCL 61/2018- privind stabilirea salariului de bază a funcționarului public, consilier juridic, gradul profesional debutant din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani
Tabel cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual – Tabel cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani Anexă la HCL 61/2018
HCL 60/2018 – HCL 60/2018- privind transformarea funcției de consilier, gradul profesional asistent, în funcția de consilier juridic, gradul profesional debutant
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI CIUMANI- ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 60/2018. – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI CIUMANI- ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 60/2018.
HCL 59/2018 – HCL 59/2018- privind aprobarea proiectului: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia
HCL 58/2018 – HCL 58/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018
HCL 57/2018 – HCL 57/2018- privind transformarea funcției publice vacante de referent, gradul profesional principal, în funcția de consilier, gradul profesional asistent
HCL 56/2018 – HCL 56/2018- privind aprobarea noii organigrame al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani
O R G A N I G R A M A şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii Urgenţă – O R G A N I G R A M A şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii Urgenţă Anexa nr. 1
– la Hotărârea Consiliului Local Nr. 56
HCL 55/2018 – HCL 55/2018- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor care face parte din domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita
MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI,JUDEȚUL HARGHITA Anexa la HCL nr. 55 /2018. – MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI,JUDEȚUL HARGHITA Anexa la HCL nr. 55 /2018.
HCL 54/2018 – HCL 54/2018- privind aprobarea modificării prețului de pornire a unui mc de lemn pusă în valoare din fondul forestier al comunei Ciumani
HCL 53/2018 – HCL 53/2018- privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Ciumani
HCL 52/2018 – HCL 52/2018- privind aprobarea implementării proiectului „ Dotarea Centrului Social “Napfény” pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita
HCL 51/2018 – HCL 51/2018- privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat ”Dotarea Centrului Social ”Napfény” pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita” elaborat de comuna Ciumani
HCL 50/2018 – HCL 50/2018- privind aprobarea noii organigrame al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani și noului contract de voluntariat
O R G A N I G R A M A şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii Urgenţă- Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local – O R G A N I G R A M A şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii Urgenţă- Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Nr. 50 din 6 august 2018
MODEL CONTRACT DE VOLUNTARIAT- Anexa 2 la HCL nr.50 din 6 august 2018 – MODEL CONTRACT DE VOLUNTARIAT- Anexa 2 la HCL nr.50 din 6 august 2018
HCL 49/2018 – HCL 49/2018- privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ciumani, actualizat
P L A N U L DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA CIUMANI – P L A N U L DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA CIUMANI
HCL 48/2018 – HCL 48/2018- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Realizare branșamente de apă și racorduri de canalizare în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 47/2018 – HCL 47/2018- privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Ciumani
Caiet de sarcini vânzare lemn- Anexa la HCL nr. 47 din 2018 – Caiet de sarcini vânzare lemn- Anexa la HCL nr. 47 din 2018
HCL 46/2018 – HCL 46/2018- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului semestrului I al anului bugetar 2018
HCL 45/2018 – HCL 45/2018- privind aprobarea constituirii parteneriatului între comuna Ciumani prin Consiliul Local Ciumani cu Asociaţia ”Caritas –Asistență Socială”,Filiala Organizației Caritas Alba Iulia cu scopul realizării proiectului ”Dotarea Centrului Social ”Napfény” pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita” din cadrul Programului de finanţare iniţiat de AFIR prin Grupul de Acțiune Locală G10 prin lansarea sesiunii nr.III/2018 – Submăsura 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice și sociale.
MODEL Acord de parteneriat- Anexa nr.1 la HCL nr. 45 din 2018 – MODEL Acord de parteneriat- Anexa nr.1 la HCL nr. 45 din 2018
HCL 44/2018 – HCL 44/2018- privind aprobarea denumirii zonelor nou incluse în intravilanul comunei Ciumani
HCL 43/2018 – HCL 43/2018- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 42/2018 – HCL 42/2018- privind aprobarea constituirii parteneriatului între comuna Ciumani prin Consiliul Local Ciumani cu Județul Harghita
Acord de parteneriat Anexa 1 la hotărârea nr.42/2018. – Acord de parteneriat Anexa 1 la hotărârea nr.42/2018.
HCL 41/2018 – HCL 41/2018- privind organizarea celei de al 19-lea ediţii a ZILELOR COMUNEI CIUMANI
HCL 40/2018 – HCL 40/2018- privind acordarea în anul 2018 a Titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Ciumani
HCL 39/2018 – HCL 39/2018- privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” care se va depune pentru obținerea unei finanțări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10.1 ”Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” – apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar
HCL 38/2018 – HCL 38/2018- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Construire grădiniță de copii cu program normal în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 37/2018 – HCL 37/2018- privind aprobarea completării Programului achiziţiilor publice
HCL 36/2018 – HCL 36/2018- privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Ciumani cu U.A.T. Județul Harghita în vederea realizării în comuna Ciumani a lucrărilor ”Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019
CONTRACT DE ASOCIERE- Anexa la Hotărârea nr. 36 /2018 – CONTRACT DE ASOCIERE- Anexa la Hotărârea nr. 36 /2018 al Consiliului Local Ciumani
HCL 35/2018 – HCL 35/2018- privind aprobarea situaţiei financiare al anului 2017 al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. Ciumani şi recuperarea pierderilor
HCL 34/2018 – HCL 34/2018- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018

HCL 33/2018 – HCL 33/2018- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului trimestrului I al anului bugetar 2018
HCL 32/2018 – HCL 32/2018- privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor “Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 31/2018 – HCL 31/2018- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările ” REABILITAREA ŞI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI UNEI CASE DE LOCUIT, CU SCOPUL ÎNFIINŢĂRII CASEI TRADIŢIILOR ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEŢUL HARGHITA”
HCL 30/2018 – HCL 30/2018- privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor “Construire trotuar pe lângă Drumul Județean în comuna Ciumani, județul Harghita”
HLC 29/2018 – HLC 29/2018- privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării și valorificării a autoturismului marca Dacia
HCL 28/2018 – HCL 28/2018- pentru aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Ciumani cu U.A.T. Județul Harghita, în vederea realizării unui sistem de supraveghere video pe DJ 126
HCL 27/2018 – HCL 27/2018- privind aprobarea completării Programului achiziţiilor publice
Completare la Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Anexă la HCL nr.27/2018 – Completare la Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Anexă la HCL nr.27/2018
HCL 26/2018 – HCL 26/2018- privind aprobarea contractului cadru încheiat pentru anul 2018 în vederea desfășurării în bune condiții a activitățilordin cadrul Primăriei comunei Ciumani
HCL 25/2018 – HCL 25/2018- privind stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2018 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani
CRITERII DE PERFORMANȚĂ ANUL 2018 pentru salarizarea administratorului SPAC al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.25/2018 – CRITERII DE PERFORMANȚĂ ANUL 2018 pentru salarizarea administratorului SPAC al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.25/2018
HCL 24/2018 – HCL 24/2018- privind aprobarea evaluării pe anul 2017 al administratorului Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani
HCL 23/2018 – HCL 23/2018- privind aprobarea normativului pe anul 2018 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani
SITUAȚIA PARCULUI AUTO A PRIMĂRIEI COMUNEI CIUMANI și consumul lunar de carburanți- Anexa nr.1 la HCL nr.23/2018 – SITUAȚIA PARCULUI AUTO A PRIMĂRIEI COMUNEI CIUMANI și consumul lunar de carburanți- Anexa nr.1 la HCL nr.23/2018
HCL 22/2018 – HCL 22/2018- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018
HCL 21/2018 – HCL 21/2018- privind aprobarea execuţiei bugetare al anului 2017 a comunei Ciumani
HCL 20/2018 – HCL 20/2018- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018
HCL 19/2018 – HCL 19/2018- privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local în anul 1018
PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIUMANI ce se acordă în anul 2018 pentru programele, proiectele și acțiunile nonprofit de interes local – PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIUMANI ce se acordă în anul 2018 pentru programele, proiectele și acțiunile nonprofit de interes local
HCL 18/2018 – HCL 18/2018- privind aprobarea listei evenimentelor social-culturale şi sportive ce se vor organiza în anul 2018 de către Primăria comunei Ciumani
Lista evenimentelor din anul 2018 ce vor fi organizate de către Primăria Comunei Ciumani- Anexa la HCL nr.18/2018 – Lista evenimentelor din anul 2018 ce vor fi organizate de către Primăria Comunei Ciumani- Anexa la HCL nr.18/2018
HCL 17/2018 – HCL 17/2018- privind aprobarea valorii de investiţie și a solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita”
HCL 16/2018 – HCL 16/2018- privind aprobarea valorii de investiţie și a solicitării scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului “Reabilitarea și schimbarea destinației unei case de locuit, cu scopul înființării casei tradițiilor în Comuna Ciumani, Județul Harghita”
HCL 15/2018 – HCL 15/2018- privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor mobile şi imobile din domeniul privat al comunei Ciumani, modificat
REGULAMENT – REGULAMENT de vânzare a bunurilor din domeniul privat al comunei Ciumani Anexa nr.1 la H.C.L. nr.15/2018
HCL 14/2018 – HCL 14/2018- privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor mobile şi imobile din domeniul privat al comunei Ciumani, modificat
REGULAMENT – REGULAMENT de închiriere a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) din domeniul public sau privat al comunei Ciumani Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 14 /2018
HCL 13/2018 – HCL 13/2018- privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2018 a comunei Ciumani și a Programului achiziţiilor publice
Strategia anuală de achiziție publică pe anul 2018 Comuna Ciumani- Anexa 1 la HCL nr.13/2018 – Strategia anuală de achiziție publică pe anul 2018 Comuna Ciumani- Anexa 1 la HCL nr.13/2018
Program achizițiilor publice aferente proiectului „R – Program achizițiilor publice aferente proiectului „Reabilitarea şi schimbarea destinaţiei unei case de locuit, cu scopul înfiinţării casei tradiţiilor în comuna Ciumani, judeţul Harghita”- Anexa nr.1 la Strategia anuală de achiziții
Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Anexa nr.2 la HCL nr.13/2018 – Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Anexa nr.2 la HCL nr.13/2018
HCL 12/2018 – HCL 12/2018- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum organigrama cu numărul de personal al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2018
BVC SC Gospod Serv Srl 2018- Anexă la HCL nr.12/2018 – BVC SC Gospod Serv Srl 2018- Anexă la HCL nr.12/2018
ORGANIGRAMA Societăţii Comerciale GOSPOD-SERV S.R.L. Pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL 12/2018 – ORGANIGRAMA Societăţii Comerciale GOSPOD-SERV S.R.L. Pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL 12/2018
HCL 11/2018 – HCL 11/2018- privind aprobarea indicatorilor economici modificați ai proiectului “Construire grădiniță de copii cu program normal în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 10/2018 – HCL 10/2018- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum organigramei cu numărul de personal al Serviciului Public de apă și canalizare (SPAC) a comunei Ciumani pe anul 2018
ORGANIGRAMA Serviciului Public de Apă și Canalizare SPAC Ciumani cu personalitate juridică pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL nr. 10 /2018- Anexa nr.2 la HCL nr. 10 /2018 – ORGANIGRAMA Serviciului Public de Apă și Canalizare SPAC Ciumani cu personalitate juridică pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL nr. 10 /2018- Anexa nr.2 la HCL nr. 10 /2018
BVC Serviciul public apă și canalizare 2018- Anexă la HCL nr. 10 /2018 – BVC Serviciul public apă și canalizare 2018- Anexă la HCL nr. 10 /2018
HCL 9/2018 – HCL 9/2018- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru “Reabilitarea sediului primăriei în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 8/2018 – HCL 8/2018- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2018
HCL 7/2017 – HCL 7/2017- privind extinderea garanției constituite pentru derularea Contractului de concesiune, prin care Cariera de piatră la Kicsilok a fost dată în concesiune pentru S.C.INTERHOLZ SRL din Ciumani
Act adițional la Contractul de garanție nr.767/10 iunie 2011- Anexă la HCL nr.7/2018 – Act adițional la Contractul de garanție nr.767/10 iunie 2011- Anexă la HCL nr.7/2018
HCL 6/2018 – HCL 6/2018- privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor restante datorate bugetului local de persoane fizice și juridice
HCL 5/2018 – HCL 5/2018- privind includerea în Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului privat al comunei Ciumani, a bunurilor cumpărate
COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CIUMANI – COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.5 /2018.
HCL 4/2018 – HCL 4/2018- privind însușirea modificării și completării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita
COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA- Anexa nr.1 la HCL nr.4/2018. – COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA- Anexa nr.1 la HCL nr.4/2018.
HCL 3/2018 – HCL 3/2018- Privind aprobarea vânzării unor bunuri mobile din domeniul privat al comunei Ciumani
HCL 2/2018 – HCL 2/2018- privind aprobarea Planului de acţiune şi lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2018
PLAN DE ACŢIUNE ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, MUNCI NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII pentru anul 2018- Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.2/2018 – PLAN DE ACŢIUNE ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, MUNCI NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII pentru anul 2018- Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.2/2018.
HCL 1/2018 – HCL 1/2018- privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare al bugetului local existent la data de 31.12.2017 din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!