Hotărâri - 2022

HCL nr. 98/2022 privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2023

Anexă la HCL nr. 98/2022

HCL nr. 97/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023

Anexă la HCL nr. 97/2022

HCL nr. 96/2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2022

HCL nr. 95/2022 privind  stabilirea  taxelor și tarifelor de salubrizare

Anexă la HCL nr. 95/2022

HCL nr. 94/2022 privind stabilirea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Ciumani

HCL nr. 93/2022 privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân pe raza comunei Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL nr.  93/2022

Anexa nr. 2 la HCL nr. 93/2022

Anexa nr. 3 la HCL nr. 93/2022

HCL nr. 92/2022 privind participarea Comunei Ciumani prin aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  implementarea proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din județele  Mureș, Harghita si Covasna” de către U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu UAT Județul Mureș și UAT Județul Covasna în Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură

HCL nr. 91/2022 privind revocarea HCL nr.75/2022 privind aprobarea modificării și completării  Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 90/2022 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Ciumani

Anexă la HCL nr. 90/2022

HCL nr. 89/2022 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările “Reabilitarea și dotarea grădiniţei Csalóka, comuna Ciumani, judeţul Harghita”

HCL nr. 88/2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2022

HCL nr. 87/2022 privind rectificarea datelor tehnice și însușirea documentației cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a unor construcții din domeniul public al comunei Ciumani

Anexă la HCL nr. 87/2022

HCL nr. 86/2022 privind aprobarea închirierii prin procedura de licitație publică a unui spațiu cu destinația Cabinet medical stomatologic, situat în comuna Ciumani nr.221

Anexă la HCL nr. 86/2022

HCL nr. 85/2022 privind cumpărarea unui imobil, situat în comuna Ciumani nr. 1566 necesar pentru realizarea unor investiții

HCL nr. 84/2022 privind abrogarea unor prevederi din  Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență  familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate

HCL nr. 83/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Ciumani

Anexă la HCL nr. 83/2022

HCL nr. 82/2022 nr.82/2022 privind aprobarea protocoalelor de colaborare ce se vor încheia cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) pentru colaborarea interinstituțională din cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

Anexa nr. 1 la HCL nr. 82/2022

Anexa nr. 2 la HCL nr. 82/2022

HCL nr. 81/2022 privind aprobarea participării Comunei Ciumani la Programul județean privind ”Identificarea oportunității de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028” și aprobarea asocierii Comunei Ciumani cu Județul Harghita pentru realizarea acestui programului

Anexa nr. 1 la HCL nr. 81/2022

Anexa nr. 2 la HCL nr. 81/2022

HCL nr. 80/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

Anexă la HCL nr. 80/2022

HCL nr. 79/2022 privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 septembrie al anului bugetar 2022

HCL nr. 78/2022 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ciumani, pentru modului I și II al anului şcolar 2022 -2023

HCL nr. 77/2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2022

HCL nr. 76/2022 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale  pentru anul 2023

Anexa nr. 1 la HCL nr. 76/2022

Anexa nr. 2 la HCL nr. 76/2022

HCL nr. 75/2022 privind aprobarea modificării și completării  Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

Anexă la HCL nr. 75/2022

HCL nr. 74/2022 privind aprobarea modificării structurii aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL  nr. 74/2022 Organigrama 2022

Anexa nr. 2 la  HCL nr. 74/2022 Stat 2022

HCL nr. 73/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență comunitară – cod serviciu social 8899 CZ-PN-V

Anexă la HCL nr. 73/2022

HCL nr. 72/2022 privind  aprobarea Planului de investiții de dezvoltare  pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare  a comunei Ciumani

Anexă la HCL nr. 72/2022

HCL nr. 71/2022 privind revocarea   Hotărârii Consiliului Local nr.34/2022 privind  aprobarea Strategiei de tarifare  a Serviciului public de apă și de canalizare a Comunei Ciumani pentru perioada 2022-2026

HCL nr. 70/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică și reducerea consumului de energie a Școlii Gimnaziale “Köllő Miklós” comuna Ciumani, județul Harghita prin renovare integrată

HCL nr. 69/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.39/2022 privind aprobarea Proiectului pentru obiectivul de investiții privind aprobarea pariticipării în cadrul proiectului: “MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA  JOSENI,  COMUNA  CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”  pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local

HCL nr. 68/2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2022

HCL nr. 67/2022 privind declarării de uz și interes public local a cotei părțide 59,15 % din totalul de linie electrică LEA 20 kv în strada Akadan, Comuna Ciumani șisolicitarea transmiterii acestei cote părți din domeniul public alJudețului Harghita în domeniul public al Comunei Ciumani

HCL nr. 66/2022 privind aprobarea implementării proiectului „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Ciumani”

HCL nr. 65/2022 privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie al anului bugetar 2022

HCL nr. 64/2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2022

HCL nr. 63/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a  indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumurilor comunale 62 și  63 din comuna Ciumani, județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Anexă la HCL 63/2022

HCL nr. 62/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a  indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860  – km 3+824 , comuna Ciumani, județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Anexă la HCL nr. 62/2022

HCL nr. 61/2022 privind aprobare dării în administrare și exploatare branșamentele de apă și racordurile de canalizare, realizate prin proiectul ”Realizare branșamente de apă și racorduri de canalizare în comuna Ciumani, județul Harghita”

Anexa nr.1 la HCL nr.  61 /2022

HCL nr. 60/2022 privind  completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Ciumani

HCL nr. 59/2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate

Anexă la HCL 59/2022

HCL nr. 58/2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a investiţiei „Modernizarea drumurilor comunale 62 și  63 din comuna Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 57/2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a investiţiei „Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860  – km 3+824 , comuna Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 56/2022 privind acordarea unui ajutor individual de minimis prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Ciumani, județul Harghita

Anexă la HCL 56/2022

HCL nr. 55/2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2022 

HCL nr. 54/2022 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Ciumani

Anexă la HCL 54/2022

HCL nr 53/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Ciumani

Anexă la HCL  nr. 53/2022

HCL nr. 52/2022 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

Anexa la HCL 52/2022

HCL nr.51/2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.20/2022 

HCL nr. 50/2022 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani

Anexă la HCL nr. 50/2022

HCL nr. 49/2022privind aprobarea  Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani

Anexă la HCL nr. 49/2022

HCL nr. 48/2022 privind acordarea dreptului de uz și servitute

Anexa la HCL nr. 48/2022

HCL nr.47/2022 privind  modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin din domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

Anexa la HCL nr. 47/2022

HCL 46/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltarea comunei Ciumani pentru perioada 2021-2030  

HCL 45/2022 privind modificarea structurii aparatului de specialitate a primarului comunei Ciumani

Anexa nr. 1 HCL nr. 45/2022

Anexa nr. 2 HCL nr. 45/2022

HCL 44/2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.36/2022 privind modificarea structurii aparatului de specialitate a primarului comunei Ciumani

HCL 43/2022 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.77/2021 privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022

Anexa HCL nr. 43/2022

HCL 42/2022 privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Ciumani

Anexa HCL nr. 42/2022

HCL 41/2022 privind organizarea celei de al 23-lea ediţii a ZILELOR COMUNEI CIUMANI

HCL 40/2022 privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2022

HCL 39/2022 privind aprobarea Proiectului pentru obiectivul de investiții privind aprobarea pariticipării în cadrul proiectului: “MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA  JOSENI,  COMUNA  CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”  pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local

Anexa la HCL 39/2022

Anexa la HCL nr.39/2022

HCL 38/2022 privind aprobarea investiției ”Achiziționare și amplasare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Ciumani, județul Harghita”

Anexa nr.1 la HCL nr.38/2022

Anexa nr.2 la HCL nr.38/2022

HCL 37/2022 privind aprobarea investiției  ” Eficientizarea energetică a clădiri Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós”, comuna Ciumani, județul Harghita”

Anexa nr.1 la HCL nr.37/2022

Anexa nr.2 la HCL nr.37/2022

HCL 36/2022 privind modificarea structurii aparatului de specialitate a primarului comunei Ciumani

Anexa nr.1 la HCL nr.36/2022.

Anexa nr. 2 la HCL nr. 36 /2022.

HCL 35/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.77/2021 privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022

Anexa la HCL nr. 35/2022

HCL 34/2022 privind  aprobarea Strategiei de tarifare  a Serviciului public de apă și de canalizare a Comunei Ciumani pentru perioada 2022-2026

Anexă la HCL nr.34/2022

HCL 33/2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a investiţiei “Reabilitare captare, staţie de tratare apă și extindere rețea de distribuție apă potabilă, comuna Ciumani, judeţul Harghita”

HCL 32/2022 privind aprobarea retragerii Consiliului Local al comunei Ciumani din Societatea Comercială HARGAZ Harghita Gaz SA

Anexa nr.1 la HCL nr.32

Anexa nr.2 la HCL nr.32

HCL 31/2022 privind aprobarea indexării  impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1 %

Anexa la HCL nr. 31/2022

HCL 30/2022 privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile din proprietatea publică a comunei Ciumani

HCL 29/2022 privind aprobarea derulării în anul 2022 a Programului de stimulare a  protecției mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din comuna Ciumani

HCL 28/2022 privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2022

HCL 27/2022 privind aprobarea Caietului de sarcini și Strategiei de contractare  al Serviciului de salubrizare a comunei Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL nr. 27/2022

Anexa nr.2 la HCL nr.27/2022

HCL 26/2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2022

HCL 25/2022- privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ciumani, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
Anexa la HCL 25/2022
Anexa la HCL 25/2022
HCL 24/2022- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările “Racordarea la rețeaua electrică a stației de pompare nr.4 a sistemului de canalizare menajeră, Ciumani”
HCL 23/2022- privind aprobarea execuției bugetare al anului 2021 a comunei Ciumani
HCL 22/2022- privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.11/2022 privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita
HCL 21/2022- privind declarării de uz și interes public al Drumului de câmp Bartishegye
HCL 20/2022- privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Centrului Social Napfény
Anexă la HCL nr.20/2022
HCL 19/2022- privind rectificarea datelor tehnice ale terenului de hochei din Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita
HCL 18/2022- privind aprobarea desființării/demolării casei de locuit, grajd cu șură și magazie lemne din domeniul privat al comunei Ciumani
HCL 17/2022- privind completarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2022 al comunei Ciumani
Anexa la HCL 17/2022
HCL 16/2022- privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Ciumani
HCL 15/2022- privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile pe anul 2022, ce se vor acorda pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local din comuna Ciumani
HCL 14/2022- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ciumani în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Ciumani
HCL 13/2022- privind stabilirea criteriilor de performanță pe anul 2022 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Comuna Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr. 13 /2022

HCL 12/2022 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 11/2022 privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Ciumani, județul Harghita

Anexa nr. 1 HCL 11/2022

HCL 10/2022 privind privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI pentru investiția propusă a fi realizată ”Modernizarea drumurilor de câmp în  comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL 9/2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2022

Anexa la HCL nr. 9/2022

HCL 8/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2022

Anexa la HCL nr. 8/2022

HCL 7/2022 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ciumani, în semestrul II al anului şcolar 2021 -2022

HCL 6/2022 privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2022 al comunei Ciumani

Anexa la HCL nr. 6/2022 

HCL 5/2022 privind aprobarea  normativului pe anul 2022 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL nr. 5/2022

HCL 4/2022 számú tanácshatározattal a 2022-es évi községi költségvetést t hagyta jóvá a Helyi Tanács

HCL 3/2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor precedenți    ale Comunei Ciumani pe anul 2022

HCL 2/2022 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL 2/2022

HCL  1/2022 privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023 din Comuna Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL 1/2022

Szükség van segítségre? Beszéljen velünk