Compartimente și birouri, program cu publicul

Program:

Program de audiență:

Primar: Luni 10:00-13:00
Viceprimar: Joi 10:00-13:00
Secretar general: Marti, Miercuri 10:00-13:00

Program cu publicul:

Luni- joi: 09:00-12:00; 13:00-15.00
Vineri: 09:00-12:00

Compartimente

MÁRTON LÁSZLÓ-SZILÁRD (RMDSZ)

Márton László-SzilárdPrimar

Atribuțiile

 • Este reprezentantul statului la nivel local, asigură respectarea legislației în vigoare în comunitate. Indeplinește funcția de ofițer de stare civilă. 
 • Inițiează norme și strategii locale privind administrarea precum funcționarea economică eficientă a localității. Elaborează proiecte de hotărâri și le supune aprobării consiliului local.
 • Este organ de executare, nu este subordonat sau superior consiliului local. Cu aparatul său de specialitate, primarul execută hotărârile consiliului local. 
 • Elaborează proiectul bugetului local. Execută hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, este ordonator principal de 
 • Planifică, organizează și coordonează implementarea proiectelor locale.
 • Este conducătorul primăriei: asigură, organizează și coordonează activitatea angajaților din aparatul său de specialitate, numește și eliberează din funcție lucrătorii primăriei. Stabilește atribuțiile personalului.
 • Coordonează direct compartimentele contabilitate, achiziții publice, auditul intern, turism, dezvoltare și implementarea proiectelor, precum compartimentul impozite și taxe.
 • Este președintele Comisiei locale pentru situații de urgență, Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din comuna Ciumani.
 • Este reprezentantul comunei la toate nivelurile.
KIRÁLY SZABOLCS (RMDSZ)

Király SzabolcsViceprimar

Atribuțiile:

 • Coordonează serviciile publice locale: salubrizarea, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat al comunei, ține legătura direct cu Serviciul Public de apă și canalizare și cu SC GOSPOD SERV SRL.
 • Organizează și conduce activitatea de colectare selectivă a deșeurilor, precum transportarea animalelor moarte.
 • Organizează pășunatul pe teritoriul administrativ al comunei.
 • Asigură intreținerea bunurilor din domeniul public al comunei : drumurilor comunale, a parcurilor și a celorlate terenuri și clădiri. 
 • Asigură funcționarea parcului auto din domeniul privat al comunei.
 • Răspunde pentru ordinea publică și pentru protecția mediului înconjurător.  
 • Organizează piața săptămânală, și răspunde pentru comerțul ambulant și stradal din comună.
 • Organizează activitatea microbuzului școlar.
 • Organizează munca prestată în folosul comunității.
balogh zita

Balogh ZitaSecretariatul General

Atribuțiile

 • Asigură procedurile administrative ale activităților consiliului local. Contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului local.
 • Elaborează dispoziții ale primarului comunei și contrasemnează acestea pentru legalitate.
 • Coordonează compartimentele agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului, asistență socială, stare civilă și cultură.
 • Coordonează toată compartimentele primăriei din punct de vedere a respectării legislației.
 • Este manager de resurse umane.
 • Organizează recensământul agricol și al populației. Organizează în comună alegerile și referendumul.
 • Este președintele autorității tutelare.
 • Răspunde pentru corecta întocmire a registrului agricol.
 • Este inspector de stare civilă și șeful centrului operativ din comună.
 • Îndeplinește și funcția de ofițer de stare civilă.
 • Asigură eliberarea și apariția informațiilor de interes public.

Baricz JúliaSecretariat

Atribuțiile

 • efectuează activități de administrație internă și ajută munca primarului.
 • asigurarea funcționării poștei electronice,
 • redactează adrese și scrisori,
 • organizează audiențele,
 • asigură semnarea actelor întocmite pentru munca în străinătate,
 • răspunde pentru protocol,
 • ținerea legăturii cu membrii consiliului local,
 • organizarea evenimentelor social-culturale,
 • menținerea contactului și a lucrului în comun cu școala și asociațiile de dezvoltare intercomunitară,
 • audiența și organizarea comunității,
 • asigurarea relațiilor de înfrățire, organizare evenimente,
 • coordonarea activității voluntarilor.

Ambrus LászlóCabinetul primarului
(Consilierul primarului)

Atribuțiile

 • Participă la ședințele Consiliului Local al comunei Ciumani în funcția sa de consilier personal al primarului, asigură filmările ședințelor;
 • Participă în echipele de implementare a proiectelor locale;
 • Inițiază, elaborează și implementează proiecte mici;
 • Răspunde pentru introducerea la Primăria comunei Ciumani al e-administrație.
 • Este consilier pe linie de administrație digitalizată, managementul proiectelor și de dezvoltare a localității.
 • Ține legătura cu proiectanții, executanții sistemelor, precum cu operatorii care acordă serviciile de internet, telefonie și cu STPS.
 • Răspunde pentru executarea contractelor de servicii de telefonie, internet.
 • Participă în implementarea , managementul și controlul proiectelor, investițiilor.
 • IT management
andras csilla

András CsillaStarea civilă

Atribuțiile

 • Activități de ofițer de stare civilă: înscrierea nașterilor, căsătoriilor, deceselor, transcrierea, rectificarea de acte de stare civilă. În cazul pierderilor eliberează noi certificate de stare civilă.
 • Activități de pornire a succesiunilor,
 • Asigură funcționarea arhivei, inclusiv al arhivei fostului CAP. Eliberează adeverințe despre anii lucrați.
 • Activități de registratură generală, (înregistrează petiții, plângeri, etc.)
 • Activități de evidență a salariaților primăriei.
 • Evidența persoanelor cu handicap grav și al asistenților personali ale acestora.
 • Activități legate de prestațiile sociale:  alocația de stat pentru copii, alocația pentru creșterea copilului.
 • Efectuează anchete sociale și în alte cazuri.
 • Eliberare card/ legitimație pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu dizabilități, la cerere.
denes ibolya

Dénes IbolyaContabilitate

Atribuțiile

 • atribuții în legătură cu bugetul de venituri și cheltuieli,
 • activități de contabilitate,
 • asigură funcționarea conturilor bancare ale comunei,
 • Ține evidența bunurilor comunei.

Pál Mădălina AnișoaraFront office

Atribuțiile

 • Activități de registratură generală, (înregistrează petiții, plângeri, etc.)

 • Primirea plângerilor legate de serviciile publice, transmiterea acestora către Serviciul Public de Apă și Canalizare Ciumani

 • Acordarea ajutorului pentru completarea cererilor-declarație și altor formulare utilizate la depunerea cererilor pentru acordarea prestațiilor sociale
 • Îndrumarea clienților
 • Afișarea anunțurilor
 • Asigură funcționarea centralei telefonice și a faxului primăriei.
 • Asigură funcționarea copiatorului și scanarea documentelor.

baroti levente

Baróti LeventeCompartiment impozite și taxe

Atribuțiile

 • Asigură întocmirea evidenței contribuabililor, înscrie sau după caz radiează bunurile impozabile, eliberează adeverințe.
 • Verifică declarațiile contribuabililor persoane juridice la fața locului, stabilește contravenții și aplică amenzi.
 • Intocmește și comunică deciziile de impunere ale persoanelor juridice,urmărește plata taxelor și impozitelor.
 • Răspunde pentru plata în integral al taxelor și impozitelor, întocmește dosare de executare silită.
 • Înregistrează, încasează și confirmă plata amenzilor.
 • Înregistrează vehiculele și le stabilește impozitul.
 • Colectează taxa de piață, organizează piața săptămânală.
 • Acordă ajutor în întocmirea declarației unice (Declarația 212).

Pop SzidoniaCompartiment impozite și taxe

Atribuțiile

 • Asigură întocmirea evidenței contribuabililor, înscrie sau după caz radiează bunurile impozabile, eliberează adeverințe.
 • Verifică declarațiile contribuabililor persoane fizice la fața locului, stabilește contravenții și aplică amenzi.
 • Intocmește și comunică deciziile de impunere ale persoanelor fizice,urmărește plata taxelor și impozitelor.
 • Răspunde pentru plata în integral al taxelor și impozitelor, întocmește dosare de executare silită pentru persoane fizice.
 • Înregistrează, încasează și confirmă plata amenzilor.
 • Înregistrează vehiculele și le stabilește impozitul.
 • Aplică scutiri și/sau scăderi pe baza cererilor și actelor doveditoare depuse.

Baróti Zsolt Compartimentul agricol

Atribuțiile

 • Conduce registrul agricol. Răspunde de RENNS.
 • Activități de aplicare a legilor fondului funciar: întocmirea anexelor și înaintarea Comisiei Județene spre validare, întocmirea și înaintarea documentațiilor necesare eliberării titlurilor de proprietate, clarificări de terenuri.
 • Eliberează adeverințe pentru înscrierea/rectificarea datelor imobilelor în cartea funciară.
 • Activități în legătură cu aplicarea Legii nr.17/2017 privind reglementarea vânzării terenurilor agricole din extravilan.
madarasz zsombor jános

Madarász Zsombor-JánosCompartimentul agricol

Atribuțiile

 • Conduce registrul agricol. Răspunde de RAN.
 • Identifică terenuri pe hartă și la fața locului. Efectuează măsurători topografice.
 • Identifică terenuri și eliberează adeverințe necesare pentru subvențiile acordate de APIA.
 • Eliberează adeverințe necesare și pentru alte subvenții.

Madarász CsillaCompartimentul agricol

Atribuțiile

 • Conducerea registrului agricol,
 • Eliberarea atestatelor de producător agricol și a carnetelor de comercializare,
 • Înregistrarea și evidențierea contractelor de arendare,
 • Înregistrarea și evidențierea contractelor de vânzare-cumpărare, schimb, etc..
 • Eliberarea adeverințelor necesare pentru primirea burselor și a altor prestații sociale: ajutor social, ajutor de încălzire, etc.
 • Activități legate de prestațiile sociale: ajutor social, alocația pentru susținerea familiei, ajutor de încălzire.
moga melinda

Moga MelindaUrbanism și amenajarea teritoriului

Atribuțiile

 • Are atribuții în legătură cu urbanismul și amenajarea teritoriului,
 • Răspunde pentru respectarea legislației în domeniul construcțiilor. Oprește construcțiile ilegale,aplică amenzi.
 • Are atribuții privind înfrumusețarea comunei,
 • Eliberează autorizațiile de funcționare pentru unitățile de alimentație publică.
 • Eliberează avize și acorduri pentru racordarea la sistemul de iluminat, precum la sistemul de apă și canalizare.
 • Înscrie vehiculele, care nu pot fi înregistrate și eliberează plăcuțele galbene.
 • Eliberează autorizații pentru afișaj și reclame.
 • Este persoana responsabilă cu relațiile cu publicul.
 • Verifică plângerile depuse de locuitori.
 • Este persoana responsabilă pentru evaluarea daunelor după dezastre.
 • Eliberează autorizații pentru comerțul ambulant și stradal.
 • Eliberează autorizații pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat al comunei.
kollo hunor

Köllő HunorAchiziții publice și implementarea proiectelor

Atribuțiile

 • achiziții publice: prin licitație și achizițiile directe,
 • organizarea licitațiilor publice pentru achiziții și pentru vânzare bunuri,
 • managementul proiectelor : întocmirea documentațiilor necesare depunerii cererilor de finanțare, predarea acestora, încheierea contractelor de finanțare și de executare, decontarea proiectelor.
 • managementul finanțărilor din fonduri europene.

Erős BoglárkaAchiziții publice și implementarea proiectelor

Atribuțiile

Concediu de creștere a copilului

andras sandor

András SándorSVSU

Atribuțiile

 • activități în domeniul apărării împotriva incendiilor, dezastrelor și inundațiilor.
 • activități în domeniul protecției împotriva ambroziei,
 • managementul pagubelor cauzate de animalele sălbatice,
 • organizarea transportului animalelor moarte,
 • asigurarea prevenirii poluării cu nitrați.
rokaly aranka

Rokaly ArankaAuditorul intern

Atribuțiile

 • Auditul intern la Primărie, Școală, SPAC și SC GOSPOD SERV SRL.
 • Este consilier etic.
 • Este persoană de contact cu Secretariatul Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție.
sover adel

Sövér AdélCentrul social Napfény

Atribuțiile

 • Coordonarea activității Centrului Social Napfény.
 • Gestionarea dosarelor privind acordarea protecției sociale a copiilor ale căror părinți se află în străinătate.

 • Gestionarea dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgență
 • Servicii de asistență comunitară:

Consiliere

Acordare ajutor pentru persoane dependente, persoane fără loc de muncă, victimelor violenței domestice, persoanelor aflate în situații de criză, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vîrstnice, copiilor neglijate/abuzate.

 • Urmărirea serviciile de asistență socială contractate,
 • Organizarea excursiilor și taberelor.
 • Organizarea strângerii și distribuirii donațiilor,
 • Coordonarea activităților voluntarilor.
bege szidonia

Bege SzidóniaAsistență comunitară

Atribuțiile

Atribuții de asistență medicală comunitară

 • activități preventive, educație pentru sănătate, verificare curățenie, activități de triaj la unitățile de educație din comună,
 • ținerea evidenței bolnavilor cronici, a evidenței sociomedicale a persoanelor vârstnice , acordare asistență medicală primară,
 • depistarea și ajutarea în obținerea asistenței medicale a persoanelor aflate în dificultate,
 • activități de prevenire a situațiilor de pandemie,
 • participarea în acordarea asistenței sociale primare și în sfera caritativă,
 • acordarea asistenței pentru gravidele din comună, pregătirea lor pentru primirea nou născutului,
 • acordarea ajutorului și consiliere pentru mamele cu nou născuți ,
 • acordarea ajutorului pentru persoanele cu dizabilități în primirea prestațiilor sociale.
kiraly zsolt

Király ZsoltBaza sportivă

Atribuțiile

 • administrarea Bazei sportive și a Sălii de sport,
 • organizarea și coordonarea activităților sportive din Baza sportivă,
 • administrarea Centrului social Napfény,
 • acordarea de ajutor pentru organizarea evenimentelor centrului social,
 • coordonarea activităților la terenul de hochei.
farago eniko

Faragó EnikőCentrul Local de Informare și Promovare Turistică

Atribuțiile

Concediu de creștere a copilului

lacatusu julia

Baróti JúliaCentrul Local de Informare și Promovare Turistică

Atribuțiile

 • coordonarea CLIPT : organizarea de programe turistice și burse turistice, organizarea turismului în comună, promovarea comunei, elaborarea de broșuri, booking, organizare de excursii .
 • managementul Casei Tradițiilor,
 • ținerea legăturii cu casele de oaspeți, pensiuni, etc.
 • acordare de ajutor în obținerea avizelor și acordurilor necesare funcționării caselor de oaspeți,
 • organizarea evenimentelor social-culturale, de sport, festivaluri, tabere,
 • ținerea legăturii cu celelalte birouri turinfo, cu organizațiile nonprofit și cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară,
 • acordare informații și booking în legătură cu valorificarea biletelor de vacanță.
 •  
eros gabriella

Erős GabriellaBiblioteca

Atribuțiile

 • atribuții în legătură cu funcționarea bibliotecii,
 • coordonarea activităților privind finanțările nerambursabile locale,
 • coordonarea activităților de acordare a titlurilor de cetățean de onoare și Pro Urbe,
 • organizarea evaluării satisfacției locuitorilor,
 • editarea ziarului local,
 • administrarea paginii web al comunei, asigurarea conținutului paginii,
 • elaborarea și administrarea anunțurilor.
csiki tibor

Csiki TiborCăminul Cultural

Atribuțiile

 • administrarea căminului cultural.
bartalis jozsef

Bartalis JózsefȘofer microbuz școlar și autospecială de stins incendii

Atribuțiile

kedves imola

Kedves ImolaGuard

Atribuțiile

szasz iren

Szász IrénkeÎngrijitor

Atribuțiile

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!