Compartimente și birouri, program cu publicul

Program:

Program de audiență:

Primar: Luni 10:00-13:00
Viceprimar: Joi 10:00-13:00
Secretar general: Marti, Miercuri 10:00-13:00

Program cu publicul:

Luni- joi: 09:00-12:00; 13:00-15.00
Vineri: 09:00-12:00

Muncă pe teren:

Topograf: Marti: 08:00-16:00 / Joi: 08:00-16:00
Urbanism: Joi 08:00-13:00
Taxe și impozite: Miercuri: 10:00-12:00
Joi 12:00-15:00

Structura aparatului de specialitate

Structura aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

Ügyosztályok

MÁRTON LÁSZLÓ-SZILÁRD (RMDSZ)

Márton László-SzilárdPrimar

Atribuțiile

 • Este reprezentantul statului la nivel local, asigură respectarea legislației în vigoare în comunitate. Indeplinește funcția de ofițer de stare civilă. 
 • Inițiează norme și strategii locale privind administrarea precum funcționarea economică eficientă a localității. Elaborează proiecte de hotărâri și le supune aprobării consiliului local.
 • Este organ de executare, nu este subordonat sau superior consiliului local. Cu aparatul său de specialitate, primarul execută hotărârile consiliului local. 
 • Elaborează proiectul bugetului local. Execută hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, este ordonator principal de 
 • Planifică, organizează și coordonează implementarea proiectelor locale.
 • Este conducătorul primăriei: asigură, organizează și coordonează activitatea angajaților din aparatul său de specialitate, numește și eliberează din funcție lucrătorii primăriei. Stabilește atribuțiile personalului.
 • Coordonează direct compartimentele contabilitate, achiziții publice, auditul intern, turism, dezvoltare și implementarea proiectelor, precum compartimentul impozite și taxe.
 • Este președintele Comisiei locale pentru situații de urgență, Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din comuna Ciumani.
 • Este reprezentantul comunei la toate nivelurile.
KIRÁLY SZABOLCS (RMDSZ)

Király SzabolcsViceprimar

Atribuțiile:

 • Coordonează serviciile publice locale: salubrizarea, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat al comunei, ține legătura direct cu Serviciul Public de apă și canalizare și cu SC GOSPOD SERV SRL.
 • Organizează și conduce activitatea de colectare selectivă a deșeurilor, precum transportarea animalelor moarte.
 • Organizează pășunatul pe teritoriul administrativ al comunei.
 • Asigură intreținerea bunurilor din domeniul public al comunei : drumurilor comunale, a parcurilor și a celorlate terenuri și clădiri. 
 • Asigură funcționarea parcului auto din domeniul privat al comunei.
 • Răspunde pentru ordinea publică și pentru protecția mediului înconjurător.  
 • Organizează piața săptămânală, și răspunde pentru comerțul ambulant și stradal din comună.
 • Organizează activitatea microbuzului școlar.
 • Organizează munca prestată în folosul comunității.
balogh zita

Balogh ZitaSecretariatul General

Atribuțiile

 • Asigură procedurile administrative ale activităților consiliului local. Contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului local.
 • Elaborează dispoziții ale primarului comunei și contrasemnează acestea pentru legalitate.
 • Coordonează compartimentele agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului, asistență socială, stare civilă și cultură.
 • Coordonează toată compartimentele primăriei din punct de vedere a respectării legislației.
 • Este manager de resurse umane.
 • Organizează recensământul agricol și al populației. Organizează în comună alegerile și referendumul.
 • Este președintele autorității tutelare.
 • Răspunde pentru corecta întocmire a registrului agricol.
 • Este inspector de stare civilă și șeful centrului operativ din comună.
 • Îndeplinește și funcția de ofițer de stare civilă.
 • Asigură eliberarea și apariția informațiilor de interes public.

Baricz JúliaSecretariat

Atribuțiile

 • efectuează activități de administrație internă și ajută munca primarului.
 • asigurarea funcționării poștei electronice,
 • redactează adrese și scrisori,
 • organizează audiențele,
 • asigură semnarea actelor întocmite pentru munca în străinătate,
 • răspunde pentru protocol,
 • ținerea legăturii cu membrii consiliului local,
 • organizarea evenimentelor social-culturale,
 • menținerea contactului și a lucrului în comun cu școala și asociațiile de dezvoltare intercomunitară,
 • audiența și organizarea comunității,
 • asigurarea relațiilor de înfrățire, organizare evenimente,
 • coordonarea activității voluntarilor.

Ambrus LászlóCabinetul primarului
(Consilierul primarului)

Atribuțiile

 • Participă la ședințele Consiliului Local al comunei Ciumani în funcția sa de consilier personal al primarului, asigură filmările ședințelor;
 • Participă în echipele de implementare a proiectelor locale;
 • Inițiază, elaborează și implementează proiecte mici;
 • Răspunde pentru introducerea la Primăria comunei Ciumani al e-administrație.
 • Este consilier pe linie de administrație digitalizată, managementul proiectelor și de dezvoltare a localității.
 • Ține legătura cu proiectanții, executanții sistemelor, precum cu operatorii care acordă serviciile de internet, telefonie și cu STPS.
 • Răspunde pentru executarea contractelor de servicii de telefonie, internet.
 • Participă în implementarea , managementul și controlul proiectelor, investițiilor.
 • IT management
andras csilla

András CsillaStarea civilă

Atribuțiile

 • Activități de ofițer de stare civilă: înscrierea nașterilor, căsătoriilor, deceselor, transcrierea, rectificarea de acte de stare civilă. În cazul pierderilor eliberează noi certificate de stare civilă.
 • Activități de pornire a succesiunilor,
 • Asigură funcționarea arhivei, inclusiv al arhivei fostului CAP. Eliberează adeverințe despre anii lucrați.
 • Activități de registratură generală, (înregistrează petiții, plângeri, etc.)
 • Activități de evidență a salariaților primăriei.
 • Evidența persoanelor cu handicap grav și al asistenților personali ale acestora.
 • Activități legate de prestațiile sociale:  alocația de stat pentru copii, alocația pentru creșterea copilului.
 • Efectuează anchete sociale și în alte cazuri.
 • Eliberare card/ legitimație pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu dizabilități, la cerere.
denes ibolya

Dénes IbolyaContabilitate

Atribuțiile

 • atribuții în legătură cu bugetul de venituri și cheltuieli,
 • activități de contabilitate,
 • asigură funcționarea conturilor bancare ale comunei,
 • Ține evidența bunurilor comunei.

Pál Mădălina AnișoaraFront office

Atribuțiile

 • Activități de registratură generală, (înregistrează petiții, plângeri, etc.)

 • Primirea plângerilor legate de serviciile publice, transmiterea acestora către Serviciul Public de Apă și Canalizare Ciumani

 • Acordarea ajutorului pentru completarea cererilor-declarație și altor formulare utilizate la depunerea cererilor pentru acordarea prestațiilor sociale
 • Îndrumarea clienților
 • Afișarea anunțurilor
 • Asigură funcționarea centralei telefonice și a faxului primăriei.
 • Asigură funcționarea copiatorului și scanarea documentelor.

baroti levente

Baróti LeventeCompartiment impozite și taxe

Atribuțiile

 • Asigură întocmirea evidenței contribuabililor, înscrie sau după caz radiează bunurile impozabile, eliberează adeverințe.
 • Verifică declarațiile contribuabililor persoane juridice la fața locului, stabilește contravenții și aplică amenzi.
 • Intocmește și comunică deciziile de impunere ale persoanelor juridice,urmărește plata taxelor și impozitelor.
 • Răspunde pentru plata în integral al taxelor și impozitelor, întocmește dosare de executare silită.
 • Înregistrează, încasează și confirmă plata amenzilor.
 • Înregistrează vehiculele și le stabilește impozitul.
 • Colectează taxa de piață, organizează piața săptămânală.
 • Acordă ajutor în întocmirea declarației unice (Declarația 212).

Pop SzidoniaCompartiment impozite și taxe

Atribuțiile

 • Asigură întocmirea evidenței contribuabililor, înscrie sau după caz radiează bunurile impozabile, eliberează adeverințe.
 • Verifică declarațiile contribuabililor persoane fizice la fața locului, stabilește contravenții și aplică amenzi.
 • Intocmește și comunică deciziile de impunere ale persoanelor fizice,urmărește plata taxelor și impozitelor.
 • Răspunde pentru plata în integral al taxelor și impozitelor, întocmește dosare de executare silită pentru persoane fizice.
 • Înregistrează, încasează și confirmă plata amenzilor.
 • Înregistrează vehiculele și le stabilește impozitul.
 • Aplică scutiri și/sau scăderi pe baza cererilor și actelor doveditoare depuse.

Baróti Zsolt Compartimentul agricol

Atribuțiile

 • Conduce registrul agricol. Răspunde de RENNS.
 • Activități de aplicare a legilor fondului funciar: întocmirea anexelor și înaintarea Comisiei Județene spre validare, întocmirea și înaintarea documentațiilor necesare eliberării titlurilor de proprietate, clarificări de terenuri.
 • Eliberează adeverințe pentru înscrierea/rectificarea datelor imobilelor în cartea funciară.
 • Activități în legătură cu aplicarea Legii nr.17/2017 privind reglementarea vânzării terenurilor agricole din extravilan.
madarasz zsombor jános

Madarász Zsombor-JánosCompartimentul agricol

Atribuțiile

 • Conduce registrul agricol. Răspunde de RAN.
 • Identifică terenuri pe hartă și la fața locului. Efectuează măsurători topografice.
 • Identifică terenuri și eliberează adeverințe necesare pentru subvențiile acordate de APIA.
 • Eliberează adeverințe necesare și pentru alte subvenții.

Madarász CsillaCompartimentul agricol

Atribuțiile

 • Conducerea registrului agricol,
 • Eliberarea atestatelor de producător agricol și a carnetelor de comercializare,
 • Înregistrarea și evidențierea contractelor de arendare,
 • Înregistrarea și evidențierea contractelor de vânzare-cumpărare, schimb, etc..
 • Eliberarea adeverințelor necesare pentru primirea burselor și a altor prestații sociale: ajutor social, ajutor de încălzire, etc.
 • Activități legate de prestațiile sociale: ajutor social, alocația pentru susținerea familiei, ajutor de încălzire.
moga melinda

Moga MelindaUrbanism și amenajarea teritoriului

Atribuțiile

 • Are atribuții în legătură cu urbanismul și amenajarea teritoriului,
 • Răspunde pentru respectarea legislației în domeniul construcțiilor. Oprește construcțiile ilegale,aplică amenzi.
 • Are atribuții privind înfrumusețarea comunei,
 • Eliberează autorizațiile de funcționare pentru unitățile de alimentație publică.
 • Eliberează avize și acorduri pentru racordarea la sistemul de iluminat, precum la sistemul de apă și canalizare.
 • Înscrie vehiculele, care nu pot fi înregistrate și eliberează plăcuțele galbene.
 • Eliberează autorizații pentru afișaj și reclame.
 • Este persoana responsabilă cu relațiile cu publicul.
 • Verifică plângerile depuse de locuitori.
 • Este persoana responsabilă pentru evaluarea daunelor după dezastre.
 • Eliberează autorizații pentru comerțul ambulant și stradal.
 • Eliberează autorizații pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat al comunei.
kollo hunor

Köllő HunorAchiziții publice și implementarea proiectelor

Atribuțiile

 • achiziții publice: prin licitație și achizițiile directe,
 • organizarea licitațiilor publice pentru achiziții și pentru vânzare bunuri,
 • managementul proiectelor : întocmirea documentațiilor necesare depunerii cererilor de finanțare, predarea acestora, încheierea contractelor de finanțare și de executare, decontarea proiectelor.
 • managementul finanțărilor din fonduri europene.

Erős BoglárkaAchiziții publice și implementarea proiectelor

Atribuțiile

Concediu de creștere a copilului

andras sandor

András SándorSVSU

Atribuțiile

 • activități în domeniul apărării împotriva incendiilor, dezastrelor și inundațiilor.
 • activități în domeniul protecției împotriva ambroziei,
 • managementul pagubelor cauzate de animalele sălbatice,
 • organizarea transportului animalelor moarte,
 • asigurarea prevenirii poluării cu nitrați.
rokaly aranka

Rokaly ArankaAuditorul intern

Atribuțiile

 • Auditul intern la Primărie, Școală, SPAC și SC GOSPOD SERV SRL.
 • Este consilier etic.
 • Este persoană de contact cu Secretariatul Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție.
sover adel

Sövér AdélCentrul social Napfény

Atribuțiile

 • Coordonarea activității Centrului Social Napfény.
 • Gestionarea dosarelor privind acordarea protecției sociale a copiilor ale căror părinți se află în străinătate.

 • Gestionarea dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgență
 • Servicii de asistență comunitară:

Consiliere

Acordare ajutor pentru persoane dependente, persoane fără loc de muncă, victimelor violenței domestice, persoanelor aflate în situații de criză, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vîrstnice, copiilor neglijate/abuzate.

 • Urmărirea serviciile de asistență socială contractate,
 • Organizarea excursiilor și taberelor.
 • Organizarea strângerii și distribuirii donațiilor,
 • Coordonarea activităților voluntarilor.
bege szidonia

Bege SzidóniaAsistență comunitară

Atribuțiile

Atribuții de asistență medicală comunitară

 • activități preventive, educație pentru sănătate, verificare curățenie, activități de triaj la unitățile de educație din comună,
 • ținerea evidenței bolnavilor cronici, a evidenței sociomedicale a persoanelor vârstnice , acordare asistență medicală primară,
 • depistarea și ajutarea în obținerea asistenței medicale a persoanelor aflate în dificultate,
 • activități de prevenire a situațiilor de pandemie,
 • participarea în acordarea asistenței sociale primare și în sfera caritativă,
 • acordarea asistenței pentru gravidele din comună, pregătirea lor pentru primirea nou născutului,
 • acordarea ajutorului și consiliere pentru mamele cu nou născuți ,
 • acordarea ajutorului pentru persoanele cu dizabilități în primirea prestațiilor sociale.
kiraly zsolt

Király ZsoltBaza sportivă

Atribuțiile

 • administrarea Bazei sportive și a Sălii de sport,
 • organizarea și coordonarea activităților sportive din Baza sportivă,
 • administrarea Centrului social Napfény,
 • acordarea de ajutor pentru organizarea evenimentelor centrului social,
 • coordonarea activităților la terenul de hochei.
farago eniko

Faragó EnikőCentrul Local de Informare și Promovare Turistică

Atribuțiile

Concediu de creștere a copilului

lacatusu julia

Baróti JúliaCentrul Local de Informare și Promovare Turistică

Atribuțiile

 • coordonarea CLIPT : organizarea de programe turistice și burse turistice, organizarea turismului în comună, promovarea comunei, elaborarea de broșuri, booking, organizare de excursii .
 • managementul Casei Tradițiilor,
 • ținerea legăturii cu casele de oaspeți, pensiuni, etc.
 • acordare de ajutor în obținerea avizelor și acordurilor necesare funcționării caselor de oaspeți,
 • organizarea evenimentelor social-culturale, de sport, festivaluri, tabere,
 • ținerea legăturii cu celelalte birouri turinfo, cu organizațiile nonprofit și cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară,
 • acordare informații și booking în legătură cu valorificarea biletelor de vacanță.
 •  
eros gabriella

Erős GabriellaBiblioteca

Atribuțiile

 • atribuții în legătură cu funcționarea bibliotecii,
 • coordonarea activităților privind finanțările nerambursabile locale,
 • coordonarea activităților de acordare a titlurilor de cetățean de onoare și Pro Urbe,
 • organizarea evaluării satisfacției locuitorilor,
 • editarea ziarului local,
 • administrarea paginii web al comunei, asigurarea conținutului paginii,
 • elaborarea și administrarea anunțurilor.
csiki tibor

Csiki TiborCăminul Cultural

Atribuțiile

 • administrarea căminului cultural.
bartalis jozsef

Bartalis JózsefȘofer microbuz școlar și autospecială de stins incendii

Atribuțiile

kedves imola

Kedves ImolaGuard

Atribuțiile

szasz iren

Szász IrénkeÎngrijitor

Atribuțiile

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Nevoie de ajutor? Vorbeste cu noi