Hotărâri - 2024

HCL nr. 33/2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat  al Comunei Ciumani pe anul 2024

HCL nr. 32/2024 privind asocierea A.T. Comuna Ciumani, în calitate de asociat-membru fondator, cu U.A.T.-urile Municipiul Gheorgheni, Comuna Suseni, Comuna Joseni şi Comuna Lăzarea, în vederea constituirii ASOCIAT IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GYERBUSZ-HARGHITA

HCL nr. 31/2024 privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2024 

HCL nr. 30/2024 privind prelungirea contractului de concesiune a Carierei de piatră Kicsilok din domeniul public al comunei Ciumani

HCL nr. 29/2024 privind  aprobarea exceptării Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani de sub obligațiile instituite prin art.XXIX alin.(1) al Legii nr.296/2023, privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

HCL nr. 28/2024 privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile pe anul 2024, ce se vor acorda   pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local din comuna Ciumani

HCL nr. 27/2024 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a comunei Ciumani

HCL  nr. 26/2024 privind aprobarea indexării  impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 cu rata inflației de 10,4 %

HCL nr. 25/2024 privind aprobarea proiectului “Modernizare și exindere rețea de canalizare în comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL nr. 24/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi al investiţiei “Modernizare și exindere rețea de canalizare în comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL nr. 23/2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2024

HCL nr. 22/2024 privind aprobarea execuției bugetare al anului 2023 a comunei Ciumani

HCL nr. 21/2024 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de sortare a deșeurilor municipale colectate selectiv în raza administrativ-teritorială a comunei

HCL nr. 20/2024 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ciumani în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Ciumani

HCL nr. 19/2024 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2024

HCL nr. 18/2024 privind acordarea unui ajutor individual de minimis prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 17/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici actualizați  a investiţiei “Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka,  comuna Ciumani, judeţul Harghita “

HCL nr. 16/2024 privind aprobarea cheltuielilor actualizate a proiectului “Reabilitarea şi dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, judeţul Harghita”

HCL nr. 15/2024 privind  aprobarea  contractului cadru  încheiat pentru anul 2024 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică

HCL nr. 14/2024 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului  comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local

HCL nr. 13/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2024

HCL nr. 12/2024 privind  stabilirea  criteriilor de performanță pe anul 2024 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC)  Comuna Ciumani și aprobarea actului adițional la contractul de management

HCL nr. 11/2024 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

HCL nr. 10/2024 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Ciumani

HCL nr. 9/2024 privind aprobarea modificării lungimii reale și a traseului drumurilor comunale DC 61, DC 62 și DC 63 aflate în teritoriul administrativ al comunei Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 8/2024 privind aprobarea  normativului pe anul 2024 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani

HCL nr. 7/2024 privind aprobarea acțiunilor și lucrărilor de interes local, în care persoanele care au săvârșit infracțiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional, vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanța de judecată sau de procuror

HCL nr. 6/2024 privind aprobarea contractului de delegare privind tratarea și/sau eliminarea deșeurilor municipale nepericuloase

HCL nr. 5/2024 privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului aferent P.U.Z. pentru Construire mic atelier de prelucrare a lemnului și de tâmplărie

HCL nr. 4/2024 privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri locale în comuna Ciumani, județul Harghita

HCL nr. 3/2024 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a investiţiei ”Modernizare drumuri locale  în comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL nr. 2/2024 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor precedenți ale Comunei Ciumani pe anul 2023

HCL nr. 1/2024 privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025 din Comuna Ciumani

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!