Hotărâri- 2021

HCL 83/2021 privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli al trimestrului IV al anului bugetar 2021

HCL 82/2021 privind modificarea organigramei și statului de funcții al S.C. GOSPOD SERV S.R.L.

Anexa nr. 1 HCL 82/2021

Anexxa nr. 2- HCL 82/2021

HCL 81/2021 privind stabilirea salariilor la Serviciului Public de apă și canalizare (SPAC) al comunei Ciumani

Anexa HCL 81/2021

HCL 80/2021 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Ciumani

Anexa- HCL 80/2021

HCL 79/2021 privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2022

Anexa- HCL 79/2021

HCL 78/2021 privind aprobarea contractului cadru încheiat pentru anul 2022 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică

HCL 77/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022

Anexa- HCL 77/2021

HCL 76/2021 privind stabilirea zonelor și delimitarea acestora în intravilanul comunei Ciumani în vederea impozitării

Aenxa- HCL 76/2021

HCL 75/2021 privind aprobarea folosirii cantității de piatră aflată în stocul comunei Ciumani

HCL 74/2021privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021

HCL 73/2021  privind acordarea unui ajutor individual de minimis prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Ciumani, județul Harghita

Anexa 1- 73/2021

HCL 72/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 71/2021 privind aprobare dării în administrare și exploatare a sistemului de canalizare și utilajele, realizate prin proiectul ”Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita”,

Anexa 1- 72/2021

Anexa 2- 71/2021

Anexa 3-71/2021

HCL 70/2021 privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor , care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani

Anexa 1- 70/2021

HCL 69/2021- privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Ciumani, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Köllő Miklós din Ciumani
 HCL 68/2021- privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumurilor comunale 62 și 63 din comuna Ciumani, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL 67/2021- privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860 – km 3+824 , comuna Ciumani, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL 66/2021- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 septembrie al anului bugetar 2021
HCL 65/2021- privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ciumani, în semestrul I al anului şcolar 2021 -2022
HCL 64/2021- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021
HCL 63/2021- privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.49/2021 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea comunei Ciumani ca stațiune turistică de interes local
HCL 62/2021- privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.22/2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inlației de 2,6 %
ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 62 /2021
HCL 61/2021- privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr.38/2021 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local, modificată
HCL 60/2021- privind aprobarea înființării ”Serviciului de asistență comunitară(SAC)” – cod serviciu social 8899 CZ-PN-V și aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare
Anexa la HCL nr.60/2021
HCL 59/2021- privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI pentru investiția propusă a fi realizată ”Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere, dotare la Școala Primară Köllő Miklós, comuna Ciumani, județul Harghita
 HCL 58/2021- privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.48/2021 privind aprobarea acordării despăgubirii pentru numitul Csata Csaba
 HCL 57/2021- privind concesionarea unui imobil – teren în suprafață de 87 mp, aparținând domeniului public al comunei Ciumani
HCL 56/2021- privind aprobarea regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Ciumani, rectificată
 Anexă la HCL nr. 56/2021
HCL 55/2021- privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita”
HCL 54/2021- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021
HCL 53/2021- privind înființarea separată a Compartimentului asistență socială
 ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.53/2021.
Anexa nr. 2 la HCL nr. 53 /2021.
HCL 52/2021- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi al investiţiei „Reabilitarea sediului primariei în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 51/2021- privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2021
Anexă la HCL al Consiliului Local Ciumani Nr. 51 /2021
 HCL 50/2021- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021
 HCL 49/2021- privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea comunei Ciumani ca stațiune turistică de interes local
HCL 48/2021- privind aprobarea acordării despăgubirii pentru numitul Csata Csaba
HCL 47/2021- privind atribuirea de denumiri pentru străzile și piețele din comuna Ciumani
Anexă la HCL nr.47/2021
HCL 46/2021- privind alegerea preşedintelui de şedinţă
-HCL 45/2021- privind aprobarea situației financiare al anului 2020 al SC GOSPOD SERV SRL Ciumani
Anexa nr. 2 la HCL nr. 45/2021
HCL 44/2021- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie al anului bugetar 2021
HCL 43/2021-privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ciumani, actualizat
P L A N U L DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA CIUMANI – P L A N U L DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA CIUMANI
HCL 42/2021- pentru aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás
Anexa 1 la HCL 42/2021
Anexa 2 la HCL 42/2021
HCL 41/2021- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021
Anexa 1 la HCL 41/2021 – Anexa 1 la HCL 41/2021
HCL 40/2021- privind modificarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2021 al comunei Ciumani
HCL 39/2021- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.27/2021 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local în anul 2021
HCL 38/2021- privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local, modificată
Anexa la HCL 38/2021
 HCL 37/2021- privind organizarea celei de al 22-lea ediţii a ZILELOR COMUNEI CIUMANI
HCL 36/2021- privind aprobarea regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Ciumani
Anexă la HCL nr.36/2021
HCL 35/2021- privind aprobare dării în administrare și exploatare a canalului colector a comunei Ciumani
Anexa la HCL nr. 35 /2021
HCL 34/2021- privind aprobarea înființării postului de natură contractuală asistent social la Serviciul Public de Asistență Socială
ANEXA nr.1 la HCL nr. 34 /2021.
Anexa nr. 2 la HCL nr. 34/2021.
HCL 33/2021- Privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.6/2021 privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor ,care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr. 33 /2021
Anexa nr.2 la HCL nr. 33 /2021
HCL 32/2021- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2021
 HCL 31/2021- privind aprobarea modificării Regulamentului de stimulare a protecției mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din comuna Ciumani
HCL 30/2021 – HCL 30/2021- privind aprobarea înființării pe baza OMAI nr.75/2019 a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani
Anexa nr.1 la ROF SVSU al comunei Ciumani – Anexa nr.1 la ROF SVSU al comunei Ciumani
Anexa nr.2 la ROF SVSU al comunei Ciumani – Anexa nr.2 la ROF SVSU al comunei Ciumani
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ
HCL 29/2021- privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de S.C.AQUASERV MAROS SRL de la Comuna Ciumani
HCL 28/2021- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2021
Anexa la HCL nr. 28/2021
HCL 27/2021- privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local în anul 2021
HCL 26/2021 –  pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Comuna Ciumani și aprobarea Planului de acțiune pentru buna funcționare și dezvoltare a SPAC al comunei Ciumani pentru anii 2021-2024
Anexa nr.1 la HCL nr. 26/2021 – Anexa nr.1 la HCL nr. 26/2021
ANEXA nr.2 la HCL nr.26/2021 – ANEXA nr.2 la HCL nr.26/2021
HCL 25/2021- privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ciumani, în semestrul II al anului şcolar 2020 -2021
HCL 24/2021- privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2021 al comunei Ciumani
Anexa la HCL nr. 24/2021 – Anexa la HCL nr. 24/2021
HCL 23/2021- privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita”
HCL 22/2021- privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inlației de 2,6 %
ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 22 /2021 – ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 22 /2021
HCL 21/2021- privind aprobarea normativului pe anul 2021 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr.21/2021 – Anexa nr.1 la HCL nr.21/2021
HCL 20/2021- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2021
HCL 19/2021- privind aprobarea execuției bugetare al anului 2020 a comunei Ciumani
HCL 18/2021- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor , care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani
ANEXA la HCL nr.18/2021
 HCL 17/2021- privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 16/2021- privind aprobarea valorificării a 146,23 mc lemn
Anexă la HCL nr.16/30.martie 2021 – Anexă la HCL nr.16/30.martie 2021
HCL 15/2021- privind aprobarea utilizării excedentului contului de execuție al bugetului local
HCL 14/2021- privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiect, inclusiv rectificarea bugetului proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”
HCL 13/2021-privind aprobarea înființării Centrului Local de Informare și Promovare Turistică din comuna Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr. 13 /2021
HCL 12/2021-privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ciumani în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Ciumani
 HCL 11/2021-privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani
Anexă la HCL nr.11/2021 – Anexă la HCL nr.11/2021
HCL 10/2021- privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás
Anexa la Hotărârea nr.10/2021
HCL 9/2021- privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani
 ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 9 /2021
Anexa nr. 2 la HCL nr. 9 /2021. – Anexa nr. 2 la HCL nr. 9 /2021.
HCL 8/2021- privind reorganizarea comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local Ciumani
HCL 7/2021- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor precedenți ale Comunei Ciumani pe anul 2021
HCL 6/2021- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor, care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr. 6 /2021
Anexa nr.2 la HCL nr. 6/2021
HCL 5/2021- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2021
HCL 4/2021-privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2021
Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.4/2021. – Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.4/2021.
HCL 3/2021- privind aprobarea bugetul proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”
HCL 2/2021- privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea normală a mandatului de consilier local al domnului Szocs Csaba
HCL 1/2021- privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 din Comuna Ciumani
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr. 1/2021.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Nevoie de ajutor? Vorbeste cu noi