Hotărâri- 2021

HCL 83/2021 privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli al trimestrului IV al anului bugetar 2021

HCL 82/2021 privind modificarea organigramei și statului de funcții al S.C. GOSPOD SERV S.R.L.

Anexa nr. 1 HCL 82/2021

Anexxa nr. 2- HCL 82/2021

HCL 81/2021 privind stabilirea salariilor la Serviciului Public de apă și canalizare (SPAC) al comunei Ciumani

Anexa HCL 81/2021

HCL 80/2021 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Ciumani

Anexa- HCL 80/2021

HCL 79/2021 privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2022

Anexa- HCL 79/2021

HCL 78/2021 privind aprobarea contractului cadru încheiat pentru anul 2022 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică

HCL 77/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022

Anexa- HCL 77/2021

HCL 76/2021 privind stabilirea zonelor și delimitarea acestora în intravilanul comunei Ciumani în vederea impozitării

Aenxa- HCL 76/2021

HCL 75/2021 privind aprobarea folosirii cantității de piatră aflată în stocul comunei Ciumani

HCL 74/2021privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021

HCL 73/2021  privind acordarea unui ajutor individual de minimis prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Ciumani, județul Harghita

Anexa 1- 73/2021

HCL 72/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 71/2021 privind aprobare dării în administrare și exploatare a sistemului de canalizare și utilajele, realizate prin proiectul ”Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita”,

Anexa 1- 72/2021

Anexa 2- 71/2021

Anexa 3-71/2021

HCL 70/2021 privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor , care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani

Anexa 1- 70/2021

HCL 69/2021- privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Ciumani, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Köllő Miklós din Ciumani
 HCL 68/2021- privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumurilor comunale 62 și 63 din comuna Ciumani, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL 67/2021- privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860 – km 3+824 , comuna Ciumani, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL 66/2021- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 septembrie al anului bugetar 2021
HCL 65/2021- privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ciumani, în semestrul I al anului şcolar 2021 -2022
HCL 64/2021- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021
HCL 63/2021- privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.49/2021 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea comunei Ciumani ca stațiune turistică de interes local
HCL 62/2021- privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.22/2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inlației de 2,6 %
ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 62 /2021
HCL 61/2021- privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr.38/2021 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local, modificată
HCL 60/2021- privind aprobarea înființării ”Serviciului de asistență comunitară(SAC)” – cod serviciu social 8899 CZ-PN-V și aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare
Anexa la HCL nr.60/2021
HCL 59/2021- privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI pentru investiția propusă a fi realizată ”Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere, dotare la Școala Primară Köllő Miklós, comuna Ciumani, județul Harghita
 HCL 58/2021- privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.48/2021 privind aprobarea acordării despăgubirii pentru numitul Csata Csaba
 HCL 57/2021- privind concesionarea unui imobil – teren în suprafață de 87 mp, aparținând domeniului public al comunei Ciumani
HCL 56/2021- privind aprobarea regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Ciumani, rectificată
 Anexă la HCL nr. 56/2021
HCL 55/2021- privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita”
HCL 54/2021- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021
HCL 53/2021- privind înființarea separată a Compartimentului asistență socială
 ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.53/2021.
Anexa nr. 2 la HCL nr. 53 /2021.
HCL 52/2021- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi al investiţiei „Reabilitarea sediului primariei în comuna Ciumani, județul Harghita”
HCL 51/2021- privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2021
Anexă la HCL al Consiliului Local Ciumani Nr. 51 /2021
 HCL 50/2021- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021
 HCL 49/2021- privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea comunei Ciumani ca stațiune turistică de interes local
HCL 48/2021- privind aprobarea acordării despăgubirii pentru numitul Csata Csaba
HCL 47/2021- privind atribuirea de denumiri pentru străzile și piețele din comuna Ciumani
Anexă la HCL nr.47/2021
HCL 46/2021- privind alegerea preşedintelui de şedinţă
-HCL 45/2021- privind aprobarea situației financiare al anului 2020 al SC GOSPOD SERV SRL Ciumani
Anexa nr. 2 la HCL nr. 45/2021
HCL 44/2021- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie al anului bugetar 2021
HCL 43/2021-privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ciumani, actualizat
P L A N U L DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA CIUMANI – P L A N U L DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA CIUMANI
HCL 42/2021- pentru aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás
Anexa 1 la HCL 42/2021
Anexa 2 la HCL 42/2021
HCL 41/2021- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021
Anexa 1 la HCL 41/2021 – Anexa 1 la HCL 41/2021
HCL 40/2021- privind modificarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2021 al comunei Ciumani
HCL 39/2021- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.27/2021 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local în anul 2021
HCL 38/2021- privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local, modificată
Anexa la HCL 38/2021
 HCL 37/2021- privind organizarea celei de al 22-lea ediţii a ZILELOR COMUNEI CIUMANI
HCL 36/2021- privind aprobarea regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Ciumani
Anexă la HCL nr.36/2021
HCL 35/2021- privind aprobare dării în administrare și exploatare a canalului colector a comunei Ciumani
Anexa la HCL nr. 35 /2021
HCL 34/2021- privind aprobarea înființării postului de natură contractuală asistent social la Serviciul Public de Asistență Socială
ANEXA nr.1 la HCL nr. 34 /2021.
Anexa nr. 2 la HCL nr. 34/2021.
HCL 33/2021- Privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.6/2021 privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor ,care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr. 33 /2021
Anexa nr.2 la HCL nr. 33 /2021
HCL 32/2021- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2021
 HCL 31/2021- privind aprobarea modificării Regulamentului de stimulare a protecției mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din comuna Ciumani
HCL 30/2021 – HCL 30/2021- privind aprobarea înființării pe baza OMAI nr.75/2019 a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani
Anexa nr.1 la ROF SVSU al comunei Ciumani – Anexa nr.1 la ROF SVSU al comunei Ciumani
Anexa nr.2 la ROF SVSU al comunei Ciumani – Anexa nr.2 la ROF SVSU al comunei Ciumani
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ
HCL 29/2021- privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de S.C.AQUASERV MAROS SRL de la Comuna Ciumani
HCL 28/2021- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2021
Anexa la HCL nr. 28/2021
HCL 27/2021- privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local în anul 2021
HCL 26/2021 –  pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Comuna Ciumani și aprobarea Planului de acțiune pentru buna funcționare și dezvoltare a SPAC al comunei Ciumani pentru anii 2021-2024
Anexa nr.1 la HCL nr. 26/2021 – Anexa nr.1 la HCL nr. 26/2021
ANEXA nr.2 la HCL nr.26/2021 – ANEXA nr.2 la HCL nr.26/2021
HCL 25/2021- privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ciumani, în semestrul II al anului şcolar 2020 -2021
HCL 24/2021- privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2021 al comunei Ciumani
Anexa la HCL nr. 24/2021 – Anexa la HCL nr. 24/2021
HCL 23/2021- privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita”
HCL 22/2021- privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inlației de 2,6 %
ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 22 /2021 – ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 22 /2021
HCL 21/2021- privind aprobarea normativului pe anul 2021 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr.21/2021 – Anexa nr.1 la HCL nr.21/2021
HCL 20/2021- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2021
HCL 19/2021- privind aprobarea execuției bugetare al anului 2020 a comunei Ciumani
HCL 18/2021- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor , care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani
ANEXA la HCL nr.18/2021
 HCL 17/2021- privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 16/2021- privind aprobarea valorificării a 146,23 mc lemn
Anexă la HCL nr.16/30.martie 2021 – Anexă la HCL nr.16/30.martie 2021
HCL 15/2021- privind aprobarea utilizării excedentului contului de execuție al bugetului local
HCL 14/2021- privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiect, inclusiv rectificarea bugetului proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”
HCL 13/2021-privind aprobarea înființării Centrului Local de Informare și Promovare Turistică din comuna Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr. 13 /2021
HCL 12/2021-privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ciumani în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Ciumani
 HCL 11/2021-privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani
Anexă la HCL nr.11/2021 – Anexă la HCL nr.11/2021
HCL 10/2021- privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás
Anexa la Hotărârea nr.10/2021
HCL 9/2021- privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani
 ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 9 /2021
Anexa nr. 2 la HCL nr. 9 /2021. – Anexa nr. 2 la HCL nr. 9 /2021.
HCL 8/2021- privind reorganizarea comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local Ciumani
HCL 7/2021- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor precedenți ale Comunei Ciumani pe anul 2021
HCL 6/2021- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor, care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani
Anexa nr.1 la HCL nr. 6 /2021
Anexa nr.2 la HCL nr. 6/2021
HCL 5/2021- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2021
HCL 4/2021-privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2021
Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.4/2021. – Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.4/2021.
HCL 3/2021- privind aprobarea bugetul proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”
HCL 2/2021- privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea normală a mandatului de consilier local al domnului Szocs Csaba
HCL 1/2021- privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 din Comuna Ciumani
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr. 1/2021.

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!