Anunț finalizare proiect

Anunț finalizare proiect ”Echipamente IT pentru școala din comuna Ciumani, județul Harghita

Proiectul “Echipamente IT pentru școala din comuna Ciumani, județul Harghita”, cod MySMIS 144005, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, a fost finalizat de către comuna Ciumani și are o valoare totală de 690.602,20 lei, din care 656.964,74 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este implementat la nivel național de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Localizarea proiectului: comuna Ciumani, județul Harghita.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv între data 26.04.2021 și data 26.04.2022.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Tablete pentru elevi cu acces internet mobil 4G pentru 24 luni
  • Laptopuri pentru cadre didactice cu post titular sau suplinitori cu normă întreagă
  • Camere web și alte echipamente pentru activitate didactică
  • Sistem de management de dispozitive pentru sustenabilitatea proiectului pentru 24 luni 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Competitivi împreună!

Date de Contact: comuna Ciumani, str. P-ța Borsos Miklos, nr. 208, județul Harghita, tel./fax 0266351006, e-mail: ciumani@hr.e-adm.ro

 

 

Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!